Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van:

LiViPro Media producties gevestigd en kantoorhoudende Doesburg Zanderskamp 142 6983CC hierna te noemen: LiViPro

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

LiViPro : LiViPro media producties

opdrachtgever: de wederpartij van LiViPro.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LiViPro en een opdrachtgever waarop LiViPro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LiViPro voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Indien er extra werkzaamheden hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de offerte zoals het schrijven van een compleet of gedeeltelijk script of het bezoeken van meerdere locaties om de filmmogelijkheden te bekijken zijn dit kosten die buiten de vrijblijvendheid van de offerte vallen.

 1. De door LiViPro gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. LiViPro is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
 3. LiViPro stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. LiViPro bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1 LiViPro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LiViPro het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LiViPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LiViPro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LiViPro zijn verstrekt, heeft LiViPro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LiViPro is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LiViPro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. LiViPro is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever LiViPro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LiViPro zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal LiViPro de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LiViPro daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. In afwijking van lid 3 zal LiViPro geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt LiViPro zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren LiViPro volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door LiViPro ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van LiViPro . In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt LiViPro de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle LiViPro producties rust het auteursrecht. Een LiViPro productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, LiViPro . Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met LiViPro .
 3. LiViPro behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van LiViPro op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan LiViPro ter kennis gekomen omstandigheden geven LiViPro goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien LiViPro de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 1. In de genoemde gevallen is LiViPro bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LiViPro schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan LiViPro zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal LiViPro de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LiViPro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LiViPro , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien LiViPro met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is LiViPro niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. LiViPro mag prijsstijgingen doorberekenen, indien LiViPro kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzivan bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in verschillende termijnen. 50% voor start productie, 25% voor oplevering, 25% 14 dagen na ontvangst eindfactuur tenzij anders overeengekomen in de definitieve bevestiging.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van LiViPro en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens LiViPro onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste‚¬ 3.000,- 15%

– over het meerdere tot‚¬ 7.000,- 10%

– over het meerdere tot‚¬ 15.500,- 8%

– over het meerdere tot,¬ 70.000,- 5%

– over het meerdere 3%

 1. Indien LiViPro aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien LiViPro aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van LiViPro , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LiViPro beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LiViPro of haar ondergeschikten.
 5. LiViPro is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LiViPro worden daaronder begrepen.
 2. LiViPro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LiViPro haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LiViPro opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LiViPro niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien LiViPro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de nabijheid vanwoonplaats van LiViPro is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft LiViPro het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Reis en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 19. Muziekrechten

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden. Alle door LiViPro in de offerte aangeboden muziekstukken zijn inclusief afkoop van de muziekrechten tenzij anders vermeld.

Artikel 20. Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 21.Correcties en wijzigingen

Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever recht op 2 correctie rondes om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze 2 ronden zullen wij de overige correcties uitvoeren voor een meerprijs van‚¬ 50,00 per uur. LiViPro zal de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

Artikel 22. Promotie

LiViPro behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen LiViPro en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Bevoegde Rechter

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en LiViPro, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Arnhem, onverminderd het recht van LiViPro om de volgens de wet bevoegde rechtbank te adiëren.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals geldend ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Diensten